ANOTACE PROMLUV A SEMINÁŘŮ

HLAVNÍ PROMLUVY


David Symon

Kniha Skutků a naše skutky dnes

(sobota 12:30 – 14:15)

Skutky Ducha svatého skrze apoštoly pokračují i dnes. Podívám se na to, jakým způsobem Bůh povolával do misie ve Skutcích apoštolských a jak povolává současné české misionáře. Píšeme nové misijní kapitoly a máme prostor k dobrým skutkům.

Podle Titova listu máme v dobrých skutcích vynikat. Nejen ale dělat dobré skutky dělat, být na druhé hodní, být moc hodní… můžeme být mocně hodní – vynikat v dobrých skutcích v moci Ducha svatého.

David Symon po studiích chorvatského a srbského jazyka působil osm let s organizací IFES v Bosně a Hercegovině. Nedávno dokončil doktorát na Oxford Centre for Mission Studies se zaměřením na českou identitu na misii a spolupodílel se na vydání knihy „Z Česka až na konec světa“ (2022, KMS). V současné době se David věnuje dlouhodobým misionářům z ČR v rámci Nadačního fondu Nehemia, působí jako misijní pastor v Církvi bez hranic Praha a vyučuje misiologii na Evangelikálním teologickém semináři. Se svou ženou a čtyřmi dětmi žijí v západní části ČR.


Terry Virgo

Nejsme sirotci

(sobota 15:00 – 17:00)

Pro Ježíšovy učedníky, kteří s ním strávili tři roky, mohl být jeho odchod katastrofou. Měli si najednou vystačit sami?

Ne. Ježíš jim slíbil, že nezůstanou sirotky, ale že přijde Duch svatý a ten naplní jejich potřeby.

Terry Virgo je charismatický biblický učitel z Velké Británie, který přednáší na mnoha mezinárodních konferencích, autor několika knih (česky vyšlo „Vychutnávat Boží milost“). Zakladatel Newfrontiers, sítě mnoha set sborů po celém světě, jejímž posláním je obnova církve, činění učedníků, příprava vedoucích a zakládání nových společenství (viz www.newfrontierstogether.org). V roce 2011 Virgo předal vedení Newfrontiers skupině 15 mladých vedoucích, z nichž každý působí do značné míry autonomně. S manželkou Wendy má Terry pět dospělých dětí a 16 vnoučat.


Jaroslav Šelong

S Bohem ve všedních dnech

(sobota 18:30 – 20:00)

Život s Duchem svatým je dobrodružná cesta. Mnohokrát jsem zažil, jak v mém životě i skrze mou službu zázračně jednal a dotýkal se lidí.
Zažil jsem ale i to, kdy jeho jednání tak zjevné nebylo.
Přesto věřím, že naše cesta s ním a naše modlitby nejsou zbytečné a Duch svatý koná své dílo – i když možná někdy jinak než očekáváme.

Jaroslav Šelong vyrůstal v křesťanské rodině. Je vyučený automechanik, pracoval jako řidič a měl na starosti celkové materiální zásobování Okresní správy silnic v Karviné. Od roku 1991 je pastorem sboru AC Agapé v Českém Těšíně, od roku 1997 je členem Užšího výboru KMS, v současnosti je jejím předsedou.
S manželkou Alenou mají tři dospělé děti a několik vnoučat.


Jiří Dohnal

Jak hořet a přitom nevyhořet

(neděle 11:00 – 12:30)

Syndrom vyhoření se křesťanům nevyhýbá. Přichází nenápadně, ale ničí důsledně.

Jak poznat, kdy doutnám, a kdy už hořím?

A jak se vyhnout vyhoření, a přitom zůstat horlivým křesťanem s vroucím duchem?

Jiří Dohnal 30 let sloužil jako pastor, z toho 24 let v chorvatském sboru, který založil s dalšími služebníky. V roce 2018 sbor předal mladšímu pastorovi a od té doby je jeho hlavní službou mezisborová služba a péče o vyhořelé pastory a služebníky. S manželkou Kateřinou má 3 děti Terezu (25), Matyáše (22) a Martina (15). 


Terry Virgo

Dostanete moc Ducha svatého

(pondělí 9:00 – 12:00)

Ježíš dal učedníkům jasný slib, který se nádherně, zázračně naplnil. Podrobně tento slib prozkoumáme a budeme hledat jeho naplnění mezi námi.


Lubomír Ondráček

Nohy na zemi, hlava v oblacích

(pondělí 13:30 – 16:30)

Pavel píše sboru v Korintu instrukce pro shromáždění. V podstatě je upozorňuje, že něco nedělají dobře. Na shromáždění má být prostor pro všechny účastníky, pro všechna obdarování, pro více učitelů, proroků i pro mluvení v jazycích s výkladem. Instrukci uzavírá upozorněním, že Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje. Někdo má raději spontánnost, někdo řád. Zkusme se podívat na své životy i na naše shromáždění a zamyslet se, jak se nám daří udržet vyváženost řádu a svobody Ducha.

Ing. Lubomír Ondráček uvěřil v sedmnácti letech ve sboru ČCE v Praze 7, dnešním KS Praha. Po studiích a vojenské službě pracoval jako stavbyvedoucí a sloužil v církvi jako starší sboru, vedoucí mládeže, vyučoval na kurzech sborové biblické školy a kázal.
V roce 1990 se stal tajemníkem KMS a v této funkci je i v současnosti. Od roku 2004 působí jako hlavní pastor KS Praha. Je 33 let ženatý s manželkou Věrou a má tři dospělé děti a dvě vnoučata.


SEMINÁŘE


Jiří Dohnal: Obřízka na nose jako detektor vyhoření

Popis tohoto semináře je jednoduchý:
Jak poznat kdy začínám doutnat a kdy už hořím?
Jak to poznat u druhých? Rozpoznej to včas!
Symptomatika vyhoření a první pomoc.


Terry Virgo: Kultura a struktura církve naplněné Duchem (Ef 4)

“Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k ⌈nastražené cestě⌉““ bludu, nýbrž abychom ⌈byli pravdiví v lásce a rostli⌉ všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě ⌈pomocí každého kloubu podpory⌉, která je podle činnosti ⌈a míry⌉ jedné každé části, ⌈bere výživu pro svůj růst⌉ ke svému vybudování v lásce.” (Efezským 4:10-16, CSP)


Wendy Virgová: Ženy v duchem naplněné církvi

Prvotní církev byla společenstvím, které bylo plné Ducha. Jak se v něm chovaly ženy? Jak na ně bylo pohlíženo a jak se zapojovaly? Při pohledu na některé postavy, které nacházíme v Novém zákoně, se můžeme naučit pravdy, které platí i pro nás dnes.

Wendy Virgová je populární řečnice, která hojně cestuje po Velké Británii i po celém světě. Je autorkou mnoha knih, mezi něž patří „Vlivné ženy“, Ženy, které vedou a jejich životní otázky“; „Studie o Titovi pro ženy“.
Je vdaná za Terryho a společně mají pět dětí a rostoucí počet vnoučat.


Pavel Bubík: Výklad jazyků a prorocká služba

Každá prorocká služba (včetně výkladu jazyků) musí být spojena s tím, že slyšíme Boha. Ovšem je to možné? Jak ho můžeme slyšet? Jak lze prohlubovat svůj vztah s Ježíšem a proč je důležité o tyto věci usilovat? Jak funguje dar výkladu jazyků a proč to není prostý překlad? V čem můžeme vidět nebezpečí při používání prorockých darů, a kdy můžou být dokonce zneužity?

Pavel byl od mládí zapojen do podzemního budování církve, Biblické školy, Biblických seminářů, vydávání literatury, tajných setkávání církve, a to vše v době hluboké totality, ale i později po revoluci. Byl jedním z vedoucích, kteří zakládali sbor Apoštolské církve v Havířově. V roce 2021 založil sbor AC v Bílovci kde je pastorem. Slouží také na stanici v Ústí nad Orlicí a na jiných místech. Od roku 1984 žije v manželství s Emilií Bubíkovou, mají 4 děti a 4 vnoučata.


Terry Virgo: seminář pro vedoucí, otázky a odpovědi

Tento seminář je určen (jak už název napovídá) pouze pro vedoucí.


Bohuslav Zapadlo: Užívání duchovních darů

V Písmu máme mnoho případů, že Bůh dává lidem rozličné dary pro budování jednotlivců, společenství i celé Církve.

Lze ještě dnes počítat s těmito dary?
Dává Bůh své dary i v této době?
A potřebujeme Jeho dary pro budování Božího díla v naší zemi?

Rád bych se spolu s Vámi vydal na cestu, abychom společně hledali odpovědi na tyto otázky. Osobně věřím, že čím více jsme uváděni do těžkostí této doby, tím více potřebujeme být vybaveni Božími dary-dary Ducha svatého.

Bohuslav Zapadlo pochází z nejzápadnějšího města Čech, z Aše. Uvěřil v Plzni na vojně a záhy začal vstupovat do oblasti duchovních darů a prorocké služby. Od roku 2004 žije v Praze, se svou manželkou Renatou mají jednu dceru. Jejich domácím sborem je KS Praha. Podílí se na budování služby v oblasti duchovních darů a prorocké služby. Je součástí prorockého hnutí Orlů, vyučuje na Kurzech duchovních darů a na Národní škole strážců. Spolupracuje také s KMS na přípravách modlitebních konferencí Mokon.


David Symon: Jak podporovat naše misionáře v zahraničí

Ve svém interaktivním semináři pohovořím o fenoménu současné mezinárodní misie z České republiky. Naše církve měly příležitost učit se, jak vysílat a jak se starat o misionáře, od roku 1989 vyšly a vrátily se desítky lidí. Nyní se nacházíme v době mnohých aktuálních potřeb a příležitostí a česká mezinárodní misie je v současné době na vzestupu. Budu mluvit o potřebě podpory misionářů a představím novou knihu „Z Česka až na konec světa: Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují“ (KMS, 2022)


Kateřina Dohnalová: Jak pomoci vyhořelému manželovi

Být spolu „v dobrém i ve zlém“ jsme si a manželem slíbili v červnu roku 1993. Zlé na sebe nenechalo dlouho čekat a manžel v urputné snaze obstát ve všech tlacích na novém misijním poli na přelomu tisíciletí vyhořel. Seminář bude jednak svědectvím o tom, jak jsme to zvládali (a chvílemi i nezvládali), jednak o tom, jak pomoci vyhořelému partnerovi (a vlastně i sobě).

Katka Dohnalová v šestnácti letech poprvé uslyšela, co pro ni Pán Ježíš udělal a to způsobilo její obrácení a úplnou změnu životního kurzu. Tato změna ji dovedla nejen do šťastného manželství s Jirkou, ale i do misijní práce v Chorvatsku, kde po boku manžela působí již 27 let. Hospodin v této zemi velmi rozšířil pole jejich působnosti a nyní se kromě jiného nejvíce věnují prevenci a léčbě vyhoření lidí sloužících ve službách Krále.


Mojmír Kallus: Duch svatý a Izrael

Ježíš řekl svým učedníkům, že Duch, kterého pošle, je „uvede do veškeré pravdy“ (Jan 16:13). Petr ve svém kázání zmínil, že Ježíš zůstane v nebi až do doby „obnovení všech věcí“ v souladu se slovy proroků (Skutky 3:21).
Obnova Izraele v jeho historické domovině naplňuje mnohá slova proroků a je součástí obnovení
všech věcí. Bůh slovy proroka Izaiáše apeluje na církev, aby „potěšovala Jeho lid“ (Izaiáš 40:1). Toto potěšování (v řeckém překladu parakaleite) je dílo stejného „utěšitele“ (parakletos), kterého Ježíš zaslíbil (Jan 14:16) – Ducha pravdy, kterého svět nezná a nemůže přijmout. Otázka Izraele je otázkou pravdy, a církev by měla být na straně Ducha, nikoli světa.

Mojmír Kallus se obrátil v roce 1983 ve sboru ČCE na Maninách a od té doby slouží v církvi.
Vystudoval teorii systémů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracoval jako tlumočník a v roce 1994 založil místní kancelář Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) v České republice.
Od roku 2017 je viceprezidentem ICEJ v jeruzalémské centrále, kde má na starosti péči o 90 poboček této globální organizace.
Mojmír je ženatý s Lucií a mají jednu dceru,
Matyldu.